Dawn on the Precipice

Stryker's Log 1

Bandit-Hunting

Nobody is sure whether or not Strytekross “Stryker” Veranis is literate enough to keep a running log of the events that occur in his life, but if there does exist a log of his dealings with Mendenbar, Yarda, and Veil, it would probably look like this.

MƎƎT ƧTЯYKƎЯ MIЯKƧ MƎNDY YɅЯDUH VɅIL GOLD MɅN TO
WƎƎL ƆHɅƧƎ FOЯ ƧTЯYKƎЯ ЯƎD ƧNƎƎK KILL MƎN
ƧTRЯKƎЯ ƧTɅB
MɅN ƆHɅƧƎ ƆɅMPƎЯ LUƧƎ
MAN FɅLL ƧLƎƎP
MIRK ƧTЯYKƎЯ WITH NITƎ
ƧTЯYKƎЯ MɅN ƧTɅB
MƎNDY ƆHɅƧƎ FOOT CHɅƧƎ TЯƎƎ
MONƎY ƆɅMPƎЯ LUƧƎ I MɅN NU ЯOPƎ FOЯƎƧT
MƎNDY ƆHɅƧƎ FOOT CHɅƧƎ ƎLF
ƎLF LƎG BƎND
ƧTɅY VɅIL NO PUЯHɅPƧ HUNT
ƎƎЯ KILL ƆHɅSƎ PUЯHɅPƧ LUƧƎ
ƧTЯYKƎЯ PUЯHɅPS ƧTɅB
GO MONƎY ƆɅMPƎЯ ɅND ƎLF
ƎLF NɅMƎ NOBɅ DƎƎ
GO TOWN

Comments

Darnapples

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.